POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólne informacje.

Polityka prywatności została opracowana w oparciu o wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, a także regulacji krajowych w zakresie ochrony danych osobowych.

Danymi osobowymi (dane) są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie takich informacji jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i inne informacje umożliwiające identyfikację lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do danych osobowych zalicza się adres e-mail osoby fizycznej, jej numer telefonu, informacje biometryczne (np. odcisk palca), dane o lokalizacji, adres IP, informacje o opiece zdrowotnej, przekonania religijne, numer ubezpieczenia społecznego i stan cywilny.

Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki.

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej jako: ,,Administrator’’) jest spółka Klimas Efekt Holding spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-959), ul. Wiertnicza 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000969174, NIP: 9512540046, REGON: 521872811 (dalej zwana także jako: ,,Spółka”). Administrator prowadzi stronę internetową pod adresem: www.efektklimasa.pl (dalej: ,,Strona”).

Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z przedstawicielem Spółki za pośrednictwem adresu e-mail: efektklimasa@gmail.com.

 1. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe zbierane są:

 1. od osoby, której dane dotyczą;

 2. od użytkowników, którzy dobrowolnie skorzystali z formularza kontaktowego dostępnego na naszej Stronie; brak podania przez użytkownika danych osobowych w postaci imienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail uniemożliwi odpowiedź na zapytanie, co będzie skutkować niemożnością rozwiązania poruszonej przez niego sprawy.

 1. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe w celach niezbędnych do wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych w postaci:

 1. ustalenia tożsamości osoby przed udzieleniem zamówionego świadczenia (w szczególności obsługi zgłoszenia, weryfikacji danych przy ustalaniu wizyty na odległość lub w lokalu) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

 2. prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

 3. realizacji przez Administratora praw osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

 4. prowadzenia dokumentacji rachunkowej, realizacji obowiązków podatkowych, wystawiania rachunków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z późn.. zm.).

Administrator przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci:

 1. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 2. realizacji usług związanych z udzielaniem zamówionych świadczeń, w tym utrzymywania z osobą, której dane dotyczą kontaktu przy wykorzystaniu podanych numerów telefonów oraz adresów e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 3. wykonania umowy na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt a) RODO.

W przypadku zaś użytkowników, którzy dobrowolnie skorzystali z formularza kontaktowego dostępnego na naszej Stronie dane osobowe przetwarzamy na podstawie RODO, a dokładniej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f). Uzasadnionym interesem prawnym realizowanym przez Administratora jest komunikacja z użytkownikami Strony, w tym odpowiedź na skierowane przez nich zapytania oraz marketing, który polega na promocji towarów i usług Administratora.

 1. Kategorie danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, stan zdrowia, udzielone świadczenia zdrowotne, przebyte choroby oraz choroby współistniejące, waga ciała, wzrost, zawartość tkanki tłuszczowej oraz numer telefonu osób upoważnionych przez osobę, której dane dotyczą do wglądu do danych osobowych, adres e-mail, telefon.

Podanie danych osobowych niezbędnych dla prowadzenia dokumentacji jest warunkiem wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia.

 1. Komu zostaną przekazane dane osobowe?

Administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom zapewniającym bezpieczne i legalne przetwarzanie danych osobowych m.in. podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obsługą księgową i rachunkową Administratora, podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług, obsługi systemów teleinformatycznych lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych poza teren Polski.

 1. Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania umowy, okres wynikający z ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu oraz do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym albo zaspokojenia roszczeń.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie.

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz nie prowadzi profilowania tych danych.

 1. Jakie masz prawa?

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:

 • dostępu do danych, w tym potwierdzenie ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu;

 • sprostowania nieprawidłowych danych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych;

 • żądania niezwłocznego usunięcia danych w przypadku gdy:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 2. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy:

 1. dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia,

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu,

 3. Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi, w przypadku gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego.

EnglishPoland