Regulamin

Regulamin Aplikacji mobilnej Efekt Klimasa

§ 1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady korzystania z Aplikacji.
Właścicielem Aplikacji jest Klimas Efekt.

§ 2.
Definicje
Aplikacja – oprogramowanie stworzone pod nazwą „Efekt Klimasa”, którego właścicielem jest Klimas Efekt, dedykowane dla systemów Android oraz iOS, dostępne w Sklepie Play oraz App Store, które po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym Użytkownika pozwala na korzystanie z usług świadczonych przez Klimas Efekt za pośrednictwem tego oprogramowania;
Klimas Efekt – Klimas Efekt Holding spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-959), ul. Wiertnicza 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000969174, NIP: 9512540046, REGON: 521872811;
Konto Użytkownika – przypisane danemu Użytkownikowi miejsce w Aplikacji, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi oraz ma możliwość korzystania z funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji;
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Aplikacji;
Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której opiekun prawny wyraził zgodę na korzystanie z Aplikacji.

§ 3.
Zasady korzystania z Aplikacji
Korzystanie z Aplikacji możliwe jest za pośrednictwem urządzenia mobilnego posiadającego dostęp do sieci Internet, pracującego w oparciu o systemy operacyjne Android lub iOS.
Zainstalowanie Aplikacji jest dobrowolne oraz bezpłatne.
Korzystanie z Aplikacji możliwe jest po założeniu i aktywowaniu Konta Użytkownika.
Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w należytej poufności hasła wymaganego podczas logowania do Konta Użytkownika oraz innych danych uwierzytelniających. Użytkownik jest wyłącznym posiadaczem Konta Użytkownika i nie może go udostępniać osobom trzecim.
Klimas Efekt ze względów bezpieczeństwa zaleca Użytkownikowi:
pobieranie Aplikacji jedynie z zaufanych źródeł (Google Play, App Store lub AppGallery),
nieudostępnianie osobom nieuprawnionym urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja,
korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz niezakłócający jej funkcjonowania. Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych.

§ 4.
Utworzenie Konta Użytkownika
Założenie Konta Użytkownika wymaga podania numeru telefonu lub adresu e-mail. Zalogowanie na Konto Użytkownika możliwe jest po aktywacji tego Konta przez Klimas Efekt.
Konto Użytkownika zakładane jest dla Użytkowników korzystających, na podstawie odrębnej umowy, z porad żywieniowych oferowanych przez Klimas Efekt.
Po aktywacji Konta Użytkownika przez Klimas Efekt Użytkownik dostaje, na wskazany nr telefonu, hasło umożliwiające zalogowanie się do Konta Użytkownika. Po pierwszym zalogowaniu do Konta Użytkownika Użytkownik może zmienić hasło w każdym czasie.
Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.
Klimas Efekt zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta Użytkownika z ważnych względów.
Klimas Efekt zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych środków prawnych, w tym ograniczających Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji i usług świadczonych za jej pośrednictwem, w szczególności do usunięcia Konta Użytkownika, który podczas korzystania z Aplikacji narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego.
Klimas Efekt zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Aplikacji.

§ 5.
Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji
Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik m.in.:
ma dostęp do dedykowanej mu diety oraz przepisów kulinarnych,
może nawiązywać kontakt z przypisanym mu specjalistą Klimas Efekt (za pośrednictwem chatu),
może otrzymywać powiadomienia o aktywnościach w ciągu dnia,
może monitorować swoje statystyki,
może sporządzać raporty dotyczące realizacji zamierzonych celów.
Zakres funkcji dostępnych za pośrednictwem Aplikacji zależny jest od odrębnej umowy łączącej Klimas Efekt z Użytkownikiem.
Klimas Efekt zastrzega sobie prawo modyfikacji zakresu usług świadczonych przy użyciu Aplikacji.

§ 6.
Reklamacje i rozstrzyganie sporów
Użytkownik Aplikacji może składać reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Klimas Efekt za pośrednictwem Aplikacji poprzez złożenie oświadczenia za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres efektklimasa@gmail.com, lub kierując ją pisemnie na adres Klimas Efekt.
Użytkownik zgłaszając reklamację zobowiązany jest do opisania w sposób jasny i dokładny przyczyny reklamacji oraz wskazania, czego się domaga w związku ze zgłoszeniem reklamacji. Ponadto Użytkownik w zgłoszeniu reklamacyjnym obowiązany jest podać:
swoje imię i nazwisko,
adres do korespondencji, w tym adres e-mail,
informacje, które Użytkownik uważa za istotne w związku ze składaną reklamacją.
Klimas Efekt zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie reklamacji, w tym o dodatkowe informacje lub dokumenty, w przypadku gdy zgłoszona przez Użytkownika reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych danych do jej rozpatrzenia.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Klimas Efekt w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie na adres wskazany przez Użytkownika. Klimas Efekt zastrzega prawo pozostawienia bez rozpoznania reklamacji, które nie zawierają danych niezbędnych do jej rozpoznania.

§ 7.
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji. Rezygnacja Użytkownika z korzystania z Aplikacji równoznaczna jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i dokonywana jest poprzez złożenie oświadczenia na adres efektklimasa@gmail.com lub pisemnie na adres Klimas Efekt. Oświadczenie powinno pochodzić z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika, a w przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej – wskazywać ten adres jako adres przypisany do Konta Użytkownika.
Wskutek rozwiązania umowy Klimas Efekt usuwa Konto Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przez Użytkownika.

§ 8.
Odpowiedzialność Klimas Efekt
Klimas Efekt nie gwarantuje stałego poprawnego działania Aplikacji, jednakże zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w zapewnieniu nieprzerwanego oraz prawidłowego dostępu do niej. Klimas Efekt zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do Usług w związku z koniecznością wprowadzenia aktualizacji Aplikacji, bądź w związku z prowadzonymi czynnościami modernizacyjnymi lub usuwaną awarią.
Klimas Efekt ponosi odpowiedzialność tylko za zawinione działanie lub zaniechanie. W szczególności Klimas Efekt nie ponosi odpowiedzialności za usługi lub inne aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie, a także za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których Użytkownik korzysta w celu korzystania z Aplikacji.

§ 9.
Ochrona danych osobowych
Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://efektklimasa.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10.
Zmiana Regulaminu
Klimas Efekt zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Użytkownik zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu nie później niż na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w treści Regulaminu.
W przypadku niewyrażenia zgody przez Użytkownika na zmiany dokonane w Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Aplikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację.

§ 11.
Postanowienia końcowe
Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Użytkownikiem a Klimas Efekt są powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów są sądy polskie.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2023 r.

EnglishPoland